„Efektívne chránime investície našich klientov.“

„Vaše problémy sú odteraz naše problémy!“

„Spokojnosť klientov je našou prioritou!“

„Ctíme si príležitosť pomáhať...“

„Hľadáme tie najrýchlejšie právne riešenia!“

 • Profil

  Predmetom činnosti advokátskej kancelárie MAĎAR & Partners, s.r.o. je kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám...


  Viac

  Zameranie

  Naša advokátska kancelária je svojim klientom pripravená poskytnúť efektívne a komplexné poradenstvo v rámci najrelevantnejších oblastí práva...


  Viac

  Náš tím

  JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
  Mgr. Ján Deák - advokatsky koncipient
  Bc. Ondrej Poniczky - právny asistent
  JUDr. Ing. Martin Pethö, MBA

  Viac
 • Zameranie

  Predmetom činnosti advokátskej kancelárie MAĎAR & Partners, s.r.o. je kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám...

  Náš tím

  JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
  Vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde následne po úspešnom ukončení rigorózneho konania získal titul doktor práv...

  Viac

  JUDr. Ing. Martin Pethö, MBA
  Mgr. Bc. Martin Petho získal v máji 2012 titul magister práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pokračuje v štúdiu v rigoróznom konaní, kde ...

  Viac
 • Referencie

  Predajca luxusnej automobilovej značky


  Jedna z najväčších kozmetických spoločností/predajca profesionálnej vlasovej a pleťovej kozmetiky


  Jedna z najväčších obchodných spoločností na Slovensku zaoberajúca sa výrobou pekárskych a mäsiarskych výrobkov


  Súkromná vysoká škola na Slovensku


  Samosprávny kraj


  Exkluzívny salón pánskej módy – Image house for men


  Významná developerská a stavebná obchodná spoločnosť pôsobiaca v Bratislave a v okolí


  Zlievarenská spoločnosť


  Obchodná spoločnosť podnikajúca v medzinárodnej cestnej doprave


  Prevádzkovateľ športového areálu na strednom Slovensku


  Realitné obchodné spoločnosti


  Dražobná spoločnosť pôsobiaca na území západného Slovenska

  Zameranie

  Predmetom činnosti advokátskej kancelárie MAĎAR & Partners, s.r.o. je kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám...

 • Zameranie

  Predmetom činnosti advokátskej kancelárie MAĎAR & Partners, s.r.o. je kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám...

 • Nájdete nás

  Horná 65/A,
  974 01 Banská Bystrica (budova Porges Palota)

  Tel. kontakt:+421 (48) 41-44-902
  FAX:+421 (48) 41-44-902
  E-mail: office@madar-partners.sk

  Napíšte nám

  Váš email bol odoslaný!
  Odpovieme Vám čoskoro.
 • Privacy Policy.

 • Profil spločnosti

   Predmetom činnosti advokátskej kancelárie MAĎAR & Partners, s.r.o. je kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám vo vybraných oblastiach práva v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

   Naša advokátska kancelária je svojim klientom pripravená poskytnúť efektívne a komplexné poradenstvo v rámci najrelevantnejších oblastí práva, pričom neodmysliteľnou súčasťou právneho poradenstva je implementácia vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej legislatívy, čo je nevyhnutným a logickým dôsledkom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

   Súčasťou činnosti našej advokátskej kancelárie je zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi v rámci sporovej či nesporovej agendy, týkajúce sa najmä právneho zastupovania v obchodných sporoch, v občianskom, správnom a trestnom konaní, vrátane konania pred obchodným registrom a živnostenským, daňovým, prípadne katastrálnym úradom.

   Advokátska kancelária MAĎAR & Partners, s.r.o. vyvíja svoju činnosť v rámci celého územia Slovenskej republiky, akcentujúc tak flexibilitu a operatívnosť pri poskytovaní právneho poradenstva v snahe prispieť k zabezpečeniu čo najefektívnejšieho uplatňovania a bránenia práv a oprávnených záujmov svojich klientov.

 • Zameranie

  Obchodné právo


    - vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv
    - právny audit pohľadávok, právne poradenstvo pri nadobúdaní a postupovaní pohľadávok, príprava zabezpečovacích prostriedkov, poskytovanie právnych služieb pri riešení sporov vyplývajúcich z obchodno-záväzkových vzťahov, vymáhanie pohľadávok
    -právne, finančné a daňové due diligence
    - právny servis v súvislosti s právom obchodných spoločností, najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik obchodných spoločností a s tým súvisiaca príprava právnych dokumentov
    - zastupovanie v konaní pred obvodným úradom- odbor živnostenského podnikania a v konaní pred obchodným registrom alebo pred inými orgánmi v rámci zabezpečenia všetkých potrebných povolení na realizáciu podnikateľských aktivít
    - poskytovanie právnych služieb pri zabezpečovaní a organizovaní valných zhromaždení či zasadnutí iných orgánov spoločností
    - ochrana obchodného mena
    - ochrana proti nekalej súťaži
    - vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie, prihlasovanie pohľadávok a zastupovanie v konkurznom konaní
    - bankové právo – analýza a vypracovanie úverovej a zabezpečovacej dokumentácie
    - právne poradenstvo v oblasti zmenkového práva.

  Občianske právo


   - vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv
   - vymáhanie pohľadávok a ich zabezpečenie
   - vypracovanie právnych analýz
   - ochrana osobnosti
   - ochrana spotrebiteľa
   - náhrada škody
   - zastupovanie v dedičskom konaní
   - poskytovanie právneho poradenstva a príprava podaní v rámci exekučného konania
   - rodinné právo - rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie rodičovstva
   - zastupovanie klientov pred súdmi, prípadne inými subjektmi v občiansko-právnych veciach

  Právo duševného vlastníctva


   - právne poradenstvo pre oblasť ochrany autorských práv, vrátane práv súvisiacich s autorským právom
   - konzultačná činnosť pre oblasť práv priemyselného vlastníctva - napr. patenty, dizajny, ochranné známky
   - zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva SR pri registrácii ochranných známok a patentov
   - vypracovanie a pripomienkovanie licenčných zmlúv.

  Colné a daňové právo


   - colné a daňové konanie
   - zastupovanie klientov pred colnými a daňovými orgánmi
   - poskytovanie právnych služieb v oblasti dani z príjmu a dani z pridanej hodnoty
   - poskytovanie právnych služieb v oblasti spotrebných daní
   - poskytovanie právnych služieb v oblasti colnej a daňovej politiky, osobitne colných a daňových formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru a pôvodu tovaru.

  Nehnuteľnosti, stavebné a pozemkové právo


   - vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
   - príprava a pripomienkovanie zmlúv pre oblasť vecných práv k cudzím veciam
   - zastupovanie v katastrálnom konaní
   - právne poradenstvo týkajúce sa územného a stavebného konania
   - poradenstvo v oblasti investičných projektov a developerskej činnosti, vrátane prípravy zmluvných dokumentov
   právny servis v oblasti prenájmu a leasingu nehnuteľností.

  Pracovné právo


    - komplexné právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov súvisiace so vznikom alebo zánikom pracovnoprávnych vzťahov, najmä príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru a pod.
    - sprostredkovanie personálnych služieb realizovaných personálnou agentúrou - napr. personálny leasing, outplacement a pod.
    - zastupovanie pred súdom resp. iným orgánom v pracovnoprávnych veciach.

  Správne právo


   - zastupovanie klientov a príprava podaní v správnom konaní podľa Správneho poriadku
   - zastupovanie klientov v konaní o žalobe proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy a v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.

  Trestné právo


   - obhajoba v trestnom konaní
   - zastupovanie poškodeného v adhéznom konaní pri uplatnení náhrady škody v trestnom konaní
   - zastupovanie zúčastnenej osoby v trestnom konaní
   - podávanie podnetov pre podozrenie z konania v rozpore s Trestným zákonom

  Zdravotnícke právo


   - zastupovanie prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
   - zastupovanie klientov v konaniach so zdravotnými poisťovňami a prevádzkovateľmi zdravotníckych zariadení
   - právne poradenstvo týkajúce sa sťažností pacientov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť

 • Obchodné a finančné právo

    - vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv
    - právny audit pohľadávok, právne poradenstvo pri nadobúdaní a postupovaní pohľadávok, príprava zabezpečovacích prostriedkov, poskytovanie právnych služieb pri riešení sporov vyplývajúcich z obchodno-záväzkových vzťahov, vymáhanie pohľadávok
    -právne, finančné a daňové due diligence
    - právny servis v súvislosti s právom obchodných spoločností, najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik obchodných spoločností a s tým súvisiaca príprava právnych dokumentov
    - zastupovanie v konaní pred obvodným úradom- odbor živnostenského podnikania a v konaní pred obchodným registrom alebo pred inými orgánmi v rámci zabezpečenia všetkých potrebných povolení na realizáciu podnikateľských aktivít
    - poskytovanie právnych služieb pri zabezpečovaní a organizovaní valných zhromaždení či zasadnutí iných orgánov spoločností
    - ochrana obchodného mena
    - ochrana proti nekalej súťaži
    - vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie, prihlasovanie pohľadávok a zastupovanie v konkurznom konaní
    - bankové právo – analýza a vypracovanie úverovej a zabezpečovacej dokumentácie
    - právne poradenstvo v oblasti zmenkového práva.
 • Občianske právo

   - vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv
   - vymáhanie pohľadávok a ich zabezpečenie
   - vypracovanie právnych analýz
   - ochrana osobnosti
   - ochrana spotrebiteľa
   - náhrada škody
   - zastupovanie v dedičskom konaní
   - poskytovanie právneho poradenstva a príprava podaní v rámci exekučného konania
   - rodinné právo - rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie rodičovstva
   - zastupovanie klientov pred súdmi, prípadne inými subjektmi v občiansko-právnych veciach
 • Právo duševného vlastníctva

   - právne poradenstvo pre oblasť ochrany autorských práv, vrátane práv súvisiacich s autorským právom
   - konzultačná činnosť pre oblasť práv priemyselného vlastníctva - napr. patenty, dizajny, ochranné známky
   - zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva SR pri registrácii ochranných známok a patentov
   - vypracovanie a pripomienkovanie licenčných zmlúv.
 • Colné a daňové právo

   - colné a daňové konanie
   - zastupovanie klientov pred colnými a daňovými orgánmi
   - poskytovanie právnych služieb v oblasti dani z príjmu a dani z pridanej hodnoty
   - poskytovanie právnych služieb v oblasti spotrebných daní
   - poskytovanie právnych služieb v oblasti colnej a daňovej politiky, osobitne colných a daňových formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru a pôvodu tovaru.
 • Nehnuteľnosti, stavebné a pozemkové právo

   - vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
   - príprava a pripomienkovanie zmlúv pre oblasť vecných práv k cudzím veciam
   - zastupovanie v katastrálnom konaní
   - právne poradenstvo týkajúce sa územného a stavebného konania
   - poradenstvo v oblasti investičných projektov a developerskej činnosti, vrátane prípravy zmluvných dokumentov
   právny servis v oblasti prenájmu a leasingu nehnuteľností.
 • Pracovné právo

    - komplexné právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov súvisiace so vznikom alebo zánikom pracovnoprávnych vzťahov, najmä príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru a pod.
    - sprostredkovanie personálnych služieb realizovaných personálnou agentúrou - napr. personálny leasing, outplacement a pod.
    - zastupovanie pred súdom resp. iným orgánom v pracovnoprávnych veciach.
 • Správne právo

   - zastupovanie klientov a príprava podaní v správnom konaní podľa Správneho poriadku
   - zastupovanie klientov v konaní o žalobe proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy a v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.
 • Trestné právo

   - obhajoba v trestnom konaní
   - zastupovanie poškodeného v adhéznom konaní pri uplatnení náhrady škody v trestnom konaní
   - zastupovanie zúčastnenej osoby v trestnom konaní
   - podávanie podnetov pre podozrenie z konania v rozpore s Trestným zákonom
 • Zdravotnícke právo

   - zastupovanie prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
   - zastupovanie klientov v konaniach so zdravotnými poisťovňami a prevádzkovateľmi zdravotníckych zariadení
   - právne poradenstvo týkajúce sa sťažností pacientov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť

 • JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.

   Vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde následne po úspešnom ukončení rigorózneho konania získal titul doktor práv („iuris utriusque doctor“, v skratke „JUDr.“).

   Najvyššie vysokoškolské vzdelanie III. stupňa úspešne absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave, kde po ukončení doktorandského štúdia získal titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD“.

   V súčasnosti prehlbuje svoje vzdelanie štúdiom na Brno International Business School - Nottingham Trent University, Nottingham.

   Prípravnú odbornú prax získal v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici, kde bol poverený poskytovaním komplexných právnych služieb v odvetví obchodného, občianskeho a trestného práva.

   Po vykonaní advokátskej skúšky bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou, so sídlom advokátskej kancelárie v Banskej Bystrici, pričom pôsobil ako samostatný advokát s odborným zameraním na obchodné a trestné právo v sporovej aj nesporovej agende.

   V súčasnosti je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory ako spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii MAĎAR & Partners, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici.

   Súčasne pôsobí ako odborný asistent Katedre verejného práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jazykové znalosti: anglický jazyk.


 • JUDr. Ing. Martin Pethö, MBA

   Mgr. Bc. Martin Petho získal v máji 2012 titul magister práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pokračuje v štúdiu v rigoróznom konaní, kde po jeho úspešnom ukončení získa titul doktor práv. Ďalší inžiniersky stupeň vzdelania získava od roku 2008 ako externý študent na Technickej univerzite vo Zvolene.

   Počas univerzitného štúdia získal prvé pracovné skúsenosti v spoločnosti zaoberajúcou sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a požiarnou ochranou v oblasti pracovného, obchodného a správneho práva.

   Martin Petho je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory ako koncipient advokátskej kancelárie MAĎAR & Partners, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici. Ovláda anglický a francúzsky jazyk.